Σύστημα Διακυβέρνησης της ΟΧΕ Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου

Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ συνδέεται στενά με τη διακυβέρνηση και την παρακολούθηση.

Για την υλοποίηση της προτεινόμενης στρατηγικής ΟΧΕ Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου ως Χωρική Αρχή ορίζεται η σύμπραξη των οργανισμών των Δήμων Καλαμάτας και Σπάρτης.

Στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης ΟΧΕ και για την υποστήριξη της διακυβέρνησης της Στρατηγικής ΟΧΕ των δύο Δήμων απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με ΑΠ 124143/ΕΥΣΣΑ/21.12.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ» να συγκροτηθεί μια Συνεκτική Ομάδα σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με στόχους:

  • Το συντονισμό του σχεδιασμού της Στρατηγικής και τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία
  • Τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης για την ωρίμανση των έργων και την υλοποίηση της Στρατηγικής
  • Την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της Στρατηγικής
  • Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης

Η Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης (Συνεκτική Ομάδα) επιδιώκει την ανοιχτή επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, της Περιφερειακής Αρχής και των υπηρεσιών της ΕΥΔ του ΠεΠ Πελοποννήσου, όπως και των Δικαιούχων των δράσεων/πράξεων που συνθέτουν τη Στρατηγική ΟΧΕ, με στόχο την πλήρη επίτευξη των στόχων της.

Η Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης (Συνεκτική Ομάδα) συνεργάζεται με τη Χωρική Αρχή και τις υπηρεσίες της ΕΥΔ του ΠεΠ για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής, των Πράξεων του Σχεδίου Δράσης, όπως και την αξιολόγηση και ανασχεδιασμό της Στρατηγικής ΟΧΕ, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η Συνεκτική Ομάδα σε επίπεδο Χωρικών Αρχών ανά ΟΧΕ συγκροτείται από τις αρμόδιες Χωρικές Αρχές πριν την έγκριση της Στρατηγικής και αποτελεί τμήμα της Απόφασης Έγκρισης της Στρατηγικής από την ΕΥΔ του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.