Πλαίσιο Διαβούλευσης ΟΧΕ Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου

Η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της Περιοχής Παρέμβασης αποτελεί μια πολύ ουσιαστική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Οι διαδικασίες διαβούλευσης αποτελούν τμήμα της εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης και βασίζονται στους Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητάς του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή και ιεράρχηση των δράσεων και πράξεων καθορίζεται από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που λαμβάνει υπόψιν του τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Οι διαδικασίες διαβούλευσης έχουν συνήθως δύο μορφές, μια εσωτερική και μια εξωτερική.

Η εσωτερική διαβούλευση περιγράφει τον ουσιαστικό συν-σχεδιασμό της Στρατηγικής με τις υπηρεσίες των Δήμων Καλαμάτας και Σπάρτης. Η εσωτερική διαβούλευση έχει ήδη εκκινήσει μέσα από τη συνεργασία των Δήμων και των Υπηρεσιών τους για τη διαμόρφωση του Οράματος, των Αξόνων Προτεραιότητας και του Σχεδίου Δράσεως της ΟΧΕ. Στόχος της εσωτερικής διαβούλευσης είναι να αξιοποιήσει τις προτάσεις που απορρέουν από τις γνώσεις και την εμπειρία των εμπλεκομένων υπηρεσιών των Δήμων, ανάλογα με την ωριμότητα και τη σχέση τους με τους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας. Επιπλέον, στόχο αποτελεί η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε ένα ενιαίο προγραμματικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως επίσης και η ένταξη αυτών των παρεμβάσεων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Στόχος της εξωτερικής διαβούλευσης είναι να κάνει την τοπική κοινωνία συμμέτοχο στην αναπτυξιακή διαδικασία για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Να καταγράψει τα προβλήματα και τις ανάγκες, καθώς και τις προτάσεις, τόσο των φορέων της Περιοχής Παρέμβασης, όσο και των ίδιων δημοτών και στη συνέχεια να συλλέξει και να αξιολογήσει πιθανές προτάσεις για δράσεις και έργα.

Βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της εξωτερικής διαβούλευσης και τη διαμόρφωση ισχυρής εταιρικής σχέσης με τους πολίτες, τους τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, αποτελεί το ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμορφώνεται καταλλήλως και ψηφιακά, για την εισροή και αξιοποίηση στοχευμένης πληροφορίας και αξιολογικών κρίσεων επί των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής, εκ μέρους του κοινού.

Παρακάτω παρουσιάζεται πρόταση για τις βασικές ενότητες ενός site ενημέρωσης και διαβούλευσης της Στρατηγικής ΟΧΕ. Το βασικό αυτό εργαλείο διαβούλευσης εμπλουτίζεται με ένα ερωτηματολόγιο προς φορείς και πολίτες για τη συμβολή στην προετοιμασία και παρακολούθηση της Στρατηγικής.