Στρατηγική ΟΧΕ Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου

Η εφαρμογή της ΟΧΕ στον Ορεινό Όγκο Ταϋγέτου εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027.

Το όραμα της ΟΧΕ του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου στο πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η συνολική αναβάθμιση του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου, μέσα από την ενδυνάμωση της παραγωγικής ικανότητας στην αγροδιατροφή και τουρισμό, με στοιχεία βάσης την εξωστρέφεια, τη δικτύωση και την ενσωμάτωση καινοτομίας, σε άρρηκτη σύνδεση με τη διασφάλιση των κατάλληλων υποδομών προστασίας και ανάδειξης του οικολογικού και πολιτιστικού πλούτου, με οριζόντιο γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής συνοχής και της υποστήριξης της καθημερινότητας των ανθρώπων».

Ως Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ) της προτεινόμενης Στρατηγικής ΟΧΕ για την Περιοχή Παρέμβασης τίθενται οι κατωτέρω:

  • ΣΣ 1: Αναβάθμιση των υποδομών και οικιστικών λειτουργιών στη βάση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ενσωμάτωσης έξυπνων και περιβαλλοντικά φιλικών προσεγγίσεων.
  • ΣΣ 2: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού και τουριστικού κεφαλαίου με παράλληλη ενίσχυση της ταυτότητας του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου.
  • ΣΣ 3: Στήριξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης στη βάση της πράσινης οικονομίας και της ψηφιακής μετάβασης.
  • ΣΣ 4: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.