Σχέδιο Δράσης Στρατηγικής ΟΧΕ Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου

Οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε Άξονες Στρατηγικής (ΑΣ) και Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) του Σχεδίου Δράσης. Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης της ΟΧΕ Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου για την ΠΠ 2021-2027 διαρθρώνεται σε τέσσερις Άξονες Στρατηγικής που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους (ΕΣ):

ΑΣ 1: Μετάβαση σε βελτιωμένες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές στην περιοχή του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου
  • ΕΣ 1.1: Βελτίωση υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • ΕΣ 1.2: Αναβάθμιση οικιστικών υποδομών με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση  και τη δημιουργία ποιοτικού δημόσιου χώρου στην περιοχή ΟΧΕ.
ΑΣ 2: Προστασία και ανάδειξη του οικολογικού, πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου
  • ΕΣ 2.1: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της περιοχής ΟΧΕ.
  • ΕΣ 2.2: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής ΟΧΕ.
  • ΕΣ 2.3: Προώθηση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για το πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα που να στοχεύει στην ενίσχυση της εικόνας του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου.
ΑΣ 3: Στήριξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης με αξιοποίηση των δυναμικών πεδίων πλεονεκτήματος στην περιοχή ΟΧΕ
  • ΕΣ 3.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή ΟΧΕ στη βάση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
  • ΕΣ 3.2: Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση στην περιοχή ΟΧΕ.
  • ΕΣ 3.3: Στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον άξονα σύνδεσης Πολιτισμός – Τουρισμός – Φυσικό περιβάλλον – Αγροδιατροφή.
ΑΣ 4: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προστασίας στην περιοχή ΟΧΕ
  • ΕΣ 4.1: Αναβάθμιση μηχανισμών και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης στην περιοχή ΟΧΕ.